CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów zajmujących się zagadnieniami szeroko pojętego budownictwa, a w szczególności materiałami, technologiami robót oraz zarządzaniem jakością i logistyką procesów budowlanych.
Konferencja stanowi okazję do wymiany doświadczeń i poglądów środowiska akademickiego w zakresie projektowania, wznoszenia i eksploatacji obiektów budowlanych oraz doskonalenia procesów budowlanych. Pozwoli również na integrację środowiska młodych naukowców zainteresowanych budownictwem.

ADRESACI KONFERENCJI:

Konferencja jest adresowana do studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych wyższych uczelni i jednostek naukowo-badawczych, których działalność naukowa wpisuje się w tematykę konferencji oraz ich opiekunów naukowych.

MIEJSCE KONFERENCJI:

Konferencja odbędzie się w hotelu Mercure Częstochowa Centrum ul. Ks. J. Popiełuszki 2 w dniach 25-26 października 2018 roku.